Fjärrvärme.

Du slipper tänka på bränslepåfyllning eller eldning, du slipper fundera på om det är varmvatten i kranen. Vi tar hand om detta åt dig. Fjärrvärme är inte bara en miljövänligare, effektivare och bekymmerfriare lösning – det är också väldigt kostnadseffektivt.

Värmen transporteras från vårt fjärrvärmeverk via en stamkulvert in till Ljungbys centrala delar för vidare distribution ut till fastigheter, villor och grupphusområden.Det sker med cirkulerande hetvatten i välisolerade stålrörssystem. Inne i din fastighet installeras en värmeväxlare som för över värmen från fjärrvärmevattnet till husets interna system för radiatorer och tappvarmvatten.

Vanliga frågor.

Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna som kommer till vår kundtjänst.

Priser.

På denna sida ser du vår prislista över fjärrvärmeabonnemang.

Fjärrvärmeavgifter.

Fjärrvärmeavgifterna består av en fast årsavgift, där storleken beror på den anslutna effekten och en förbrukningsavgift kallad energibaspris. Alla kunder, med undantag för enbostadshus, faktureras varje månad baserat på avlästa mätarställningar. Du som bor i enbostadshus faktureras som regel varannan månad baserat på automatiskt avläst mätarställning.

Här kan du se vår prislista med anslutnings- och fjärrvärmeavgifter >

Fjärrvärme allt vanligare.

Fjärrvärme skapar effektiva och miljöanpassade energilösningar som ger dig en enkel, trygg och bekväm värme. Från början byggdes fjärrvärmen i huvudsak ut till fastigheter med vattenburna system, men från millennieskiftet har vi arbetat efter ett ambitiöst program för att konvertera en- och tvåfamiljshus. I takt med stigande elpriser har även intresset för att konvertera eluppvärmda hus till fjärrvärme ökat.

En annan orsak som ökar intresset för fjärrvärmekonvertering är att de nuvarande installationerna börjar närma sig sin tekniska livslängd, vilket betyder att radiatorer, varmvattenberedare och styrsystem behöver bytas ut. I takt med att vi nu slutfört utbyggnaden av de vattenburna systemen lägger vi därför mycket energi på förtätningar i befintliga områden, men också på att erbjuda konvertering av eluppvärmda hus.

Kraftvärmeverk Ljungsjöverkets producerar alltså främst fjärrvärme, men kan även generera el med hjälp av två ångturbiner, en vid avfallspannan och en vid biopannan. Ångan från processen styrs i första hand till den senast installerade turbinen på 3 MW.

Det har också blivit allt vanligare att många väljer att gå från bergvärme, frånluftsvärmepump med mera för att istället välja den tryggare och mer prisvärda fjärrvärmeleveransen.

Här framställs fjärrvärmen.

I Ljungsjöverket, beläget vid norra infarten, produceras fjärrvärmen till ungefär 6 000 hushåll i kommunen. Produktionen baseras huvudsakligen på förbränning av hushållsavfall, skogsflis och torv (vid kallare väderlek kompletteras produktionen i första hand genom en pelletspanna). Vid Ljungsjöverket finns dessutom två gasolpannor vilka även kan eldas med olja. De båda baslastpannorna på 18 respektive 16 MW har ett gemensamt ångsystem där ånga från processen valfritt kan styras till två olika turbiner för elproduktion.

Fjärrvärmen leds via en stamkulvert in till Ljungbys centrala delar för vidare distribution ut till kunderna. För att säkerställa prima fjärrvärmeleveranser finns ett flertal reservcentraler strategiskt utplacerade på ledningsnätet. De två största är belägna vid Gjuterigatan vi södra industriområdet och i stadens östra del vid Mossgatan.

Restprodukterna vid förbränningen såsom bottenaska och flygaska behandlas på olika sätt. Bottenaskan, vilken utgör ett bra konstuktionsmaterial, används till sluttäckning av kommunens avfallsanläggning vid Bredemad. Flygaskan, som betraktas som miljöfarligt avfall, fraktas i slutna behållare till ön Langöja i Norge för vidare behandling.

Fjärrvärme- och elproduktion fjärrvärmeverket